Nguyễn Hoàng Hiệp
Sinh viên
Ngoại ngữ
Tiếng Anh
Kỹ năng
Kỹ năng hợp tác
Tin văn phòng
Ngôn ngữ lập trình
HTML/CSS
Javascrip
Java

Sinh viên Nguyễn Hoàng Hiệp, khoa Kỹ thuật – Công nghệ, trường Đại học Hùng Vương

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương
Công nghệ thông tin
Trường Đại học Hùng Vương2019-2023
Đề tài NCKH

2020-2021: Hệ thống điểm danh sinh viên bằng camera